درباره

احمد علی سیروس متولد 7 آبان 1334
 شروع دفتریار دومی: مهر 1357
شروع دفتریار اولی: مرداد 1362
شروع سردفتری : اردیبهشت 1363
عضویت در هیات مدیره کانون : بهمن 1380 تا آذر 1384
سمت در هیات مدیره : نایب ریس