سردفترمحترم

باسلام .

راهنمای دفاتر اسناد رسمی، پل ارتباطی بین همه همکاران است که به راحتی می توان ازاین طریق با یکدیگر تماس گرفت وحداقل ازاعتبار اسناد اطمینان حاصل کرد.

ازطرف دیگر با وجود امکاناتی چون پست الکترونیک ((EMAIL می توان دراسرع وقت و به صورت رایگان کلیه اخبار، بخشنامه ها، مصوبات، بریده جراید مربوط به دفاتراسناد رسمی را برای سردفتران و دفتریاران ارسال نمود که ازآبان 1389 برای کلیه کسانی که در قسمت "اطلاعات دفاتر" مشخصات خود و دفترخانه خود را وارد نموده اند اخبار و اطلاعات مذکور ایمیل شده است مگر اینکه آدرس ایمیل درج شده اشتباه باشد کما اینکه برخی ازهمکاران درابتدای آدرس ایمیل خود www رادرج کرده اند.

   لذا تکمیل مشخصات کلیه سردفتران ودفتریاران دراین بخش توصیه می شود

                                           ومن ا..التوفیق

احمدعلی سیروس

سردفتراسنادرسمی 111 تهران